Червена книга

Средна бекасина (Gallinago gallinago)

Средната бекасина е птица от семейство Бекасови. Тази птица е изчезнала като гнездещ вид. Някога е мътила в Баташкото блато, изобилно се е задържала в Софийско (Драгоманското благо, Долни Богров, Чепинското блато, селата Опицвет и Безден), в Пловдивско, Русенско. Обитава Северна Америка и Евразия (от Испания, Британските острови и Скандинавския полуостров на изток до Чукотския […]

Черен щъркел (Ciconia nigra)

Черният щъркел е голяма мигрираща блатна птица от семейство Щъркелови. Възрастните са големи блатни птици с черни горни части (глава, шия, гърди, гръб и криле), по които има златистопурпурни и зеленикави отблясъци. Останалата част от перушината е чисто бяла. Човката и краката са червени. Когато лети, частта под крилете е черна с бял триъгълник в […]

Черен лешояд (Aegypius monachus)

Черният лешояд, наричан още и Картал е едър представител на семейство Ястребови (Accipitridae). Дължината на тялото му е 110-120 см, размах на крилете 265-300 см и тежи 6,3-12,5 кг. Няма изразен полов диморфизъм. Среща се в южните части на Европа (включително България, в природния парк „Рилски манастир“), Азия и Африка. Обитава планински и полупустинни местности. […]

Черен кълвач (Dryocopus martius)

Черният кълвач е птица от семейство Кълвачови. Среща се и в България. При черния кълвач се наблюдава полов диморфизъм. Мъжкият има черно оперение, като само на челото, темето и тила има червени перца, а при женската червен е тилът. Младите кълвачи от този вид имат кафяв оттенък на оперението и червено теме. Черният кълвач обитава […]

Червен ангъч (Tadorna ferruginea)

Червеният ангъч, наричан още червен килифар, е сравнително едра птица от семейство Патицови (Anatidae), разред Гъскоподобни (Anseriformes). Теглото му варира между 1,2 и 1,6 кг. Ходи добре по земя, плува добре, но рядко се гмурка. Лети бързо, полетът е шумен и издава звук подобен на „анг, анг“, откъдето носи името си. Мъжките птици са с […]

Сухоземна костенурка (Testudinidae)

Сухоземните костенурки са семейство влечуги от разред Костенурки (Testudines). Карапаксът е изключително здрав и е силно изпъкнал (род Malacocherus е изключение с дорзо-вентрално сплесната черупка). Крайниците са масивни, но заедно с главата могат напълно да се скрият в черупката. Родовете Testudo и Pyxis имат еластични връзки в пластроните си. Представителите на род Kinyxis имат еластична […]

Стрепет (Tetrax tetrax)

Стрепетът е птица от семейство Дроплови. Среща се и в България. През последните години е наблюдавана единствено в Дуранкулашкото езеро. Дължина на тялото: 42 см. Размах на крилата: 110 см. Има полов и възрастов диморфизъм и малки сезонни различия. През размножителния период мъжкият отгоре е ръждивокафяв с многобройни пъстрини, а отдолу е бял; главата отстрани […]

Средиземноморски тюлен монах (Monachus monachus)

Средиземноморският тюлен монах или белокоремен тюлен, е считан за най-рядкото перконого и за един от най-застрашените бозайници в света. Този вид тюлен монах достига дължина средно 2,40 м и тегло 320 кг в зряла възраст, като женската е малко по-дребна от мъжкия. Козината на женската варира от кафява до тъмно сива, като на корема тя […]

Сокол орко (Falco subbuteo)

Соколът орко, назоваван също и лястовичер, лестовичар, наричан и само „орко“ е птица от семейство Соколови. Среща се и в България. * Дължината на тялото — 28-31 см. * Размаха на крилете — 75-80 см. * Тегло мъжки — 150-200 гр. * Тегло женска — 230-340 гр. * Полов диморфизъм — слабо изразен. Женската е […]

Смок мишкар (Elaphe longissima)

Смокът мишкар е вид змия, срещащ се главно в южните части на Европа и в Близкия Изток, включително в България. На дължина достига до 1,8 m, по-често 1,2-1,4 m. Не е отровен, но хапе силно, когато е заплашен. В древногръцката митология той е един от символите на бога-лечител Асклепий (Ескулап). Смокът мишкар е разпространен в […]

Скален орел (Aquila chrysaetos)

Скалният орел е една от най-едрите дневни грабливи птици, срещащи се по нашите земи. Дължината на тялото му е 80-95 cm, размахът на крилете — 195 – 220 cm, а теглото — 2,8 – 6,5 kg. Среща се в Европа (включително България), Азия, Африка и Северна Америка. Обитава гористи и планински местности. Скалният орел води […]

Сирийска чесновница (Pelobates syriacus)

Сирийската чесновница, наричана също Балканска чесновница, е вид сухоземна жаба от семейство Чесновници (Pelobatidae). Сирийската чесновница се среща в Близкия Изток (източното крайбрежие на Средиземно море, Турция, Северозападен Иран и района на Кавказ) и на Балканския полуостров до Сърбия на запад. В България е разпространен подвидът P. s. balcanicus, който се среща в южната част […]

Сив жерав (Grus grus)

Сивият жерав е едра прелетна птица от семейство Жеравови, която гнезди в Европа и Северна Азия. Зимува на големи ята в Северна Африка, Близкия изток, Индия и Китай. Когато е в покой, сивият жерав наподобява щъркел, но голямата опашка на жерава е с по-гъста перушина, а освен това тялото му е сиво. По черната му […]

Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus)

Розовия пеликан е едра водоплаваща птица, срещаща се и в България. Размаха на крилета му достига 2,70 m. Розовият пеликан се среща в Мала Азия, Африка и Европа. В България единственото място за гнездене е резервата „Сребърна“, където има малка колония. Пеликана се храни предимно с риба и по-рядко със земноводни. Гнездата и малките им […]

Рис (Lynx lynx)

Рисът, наричан още евроазиатски рис, е хищен бозайник от семейство Котки. Дължината на тялото му достига до 120-130 см, височината до 70 см, опашката до 31 см. Мъжките достигат тегло от 18 до 32 кг, а женските до 18-20 кг. Ушите му завършват с дълги косми наподобяващи четчици, а отстрани на главата има изразени бакенбарди. […]

Пъстър пор (Vormela peregusna)

Пъстрият пор, известен още като европейски пъстър пор и сарматски пор, е рядък хищник, който се среща в Югоизточна Европа и Азия, включително и на територията на България, като ареалът му бързо се смалява. Дължината на тялото е 28-38 см, а теглото му е 0,7 кг. Опашката е дълга 12-20 см и има тъмнокафяв край. […]

Осояд (Pernis apivorus)

Осоядът е птица от семейство Ястребови (Accipitridae). Опашката му е по-дълга, отколкото на Мишелова. Има сива глава при мъжкия и черни ивици по опашката. Има полов диморфизъм, като женската е с по-светла окраска.   * Размери – 50-58 см. * Дължина – 130-150 см. * Тегло – 600-1000 г. През лятото се среща в почти […]

Орел змияр (Circaetus gallicus)

Орелът змияр е средно голяма дневна граблива птица от семейство Ястребови (Accipitridae). * Дължина на тялото 64-10 см. * Размах на крилете 160-180 см. * Тегло 1,5-2,0 кг. * Продължителност на живота 17 г. Среща се в Европа (включително България), Азия и Африка. Прелетна птица, в България гнезди. Храни се предимно със змии, но ловува […]

Морска свиня (Phocoena phocoena)

Морската свиня, наричана още муткур, е морски бозайник от семейство Морски свине (Phocoenidae), който се отличава от същинските делфини главно по късата заоблена муцуна и по-малките си размери. Морската свиня е широко разпространена в моретата на Северното полукълбо. Един от трите вида делфини, които се срещат и в Черно море. Обитава предимно плитки води (0-200 […]

Момин жерав (Anthropoides virgo)

Моминият жерав е птица от семейство Жеравови. Среща се и в България. За последно през 2006 г. е гнездял в Шабленското езеро, тази година също е забелязан да прелита и каца в тази зона. Дължина на тялото: 95 см. Размах на крилата: 175 см. Има възрастов диморфизъм. Възрастните са с гълъбовосиво до оловносиво оперение, като […]

Малък креслив орел (Aquila pomarina)

Малкият креслив орел (Aquila pomarina) е средно голяма дневна граблива птица от семейство Ястребови (Accipitridae). Дължината на тялото му е 61-66 см, размаха на крилете 177 см и тежи 1 600 гр. Среща се в Европа (включително България), Азия и Африка. Начин на живот и хранене [редактиране] Птиците от европейската популация са прелетни. Храни се […]

Малка кукумявка (Glaucidium passerinum)

Най-малката сова в Европа. Има слабо изразен лицев диск и малки очи с жълт ирис. Активна главно в мрака, но също и през деня. В пълна тъмнина не е активна. В България се среща главно в стари смърчови, бялборово-смърчови и мурови гори около горната граница на гората. Не е регистрирана по време на гнезденето под […]

Ловен сокол (Falco cherrug)

Ловният сокол, известен също и със старинното наименование Крагуй, е дневна граблива птица от семейство Соколови, срещаща се и на територията на България. Размерите му са приблизително като на гълъб, цветът му е землистокафяв с тъмни два мустака отстрани на човката, което му придава вид на по-светъл сокол орко. Среща се в източните и южните […]

Ливаден дърдавец (Crex crex)

Ливадният дърдавец е птица от семейство Дърдавцови. Среща се и в България. Има стройно малко тяло с дължина 25-29 см и тегло 130-190 грама. Оперението му е с кафеникав цвят, с пъстри петна по гърба и ивици отстрани на тялото. Обитава влажни поляни с храсти и по-гъста растителност. Храни се със семена и дребни насекоми. […]

Леопардов смок (Zamenis situla)

Леопардовият смок е вид змия от семейство Смокообразни (Colubridae), разпространен в Южна и Югоизточна Европа. Съществуват две форми, петниста и ивичеста, които в някои класификации са разглеждани като отделни подвидове (Z. s. leopardina и Z. s. situla). Името на вида се дължи на оцветяването на петнистата форма, която е и по-често срещана в България. Тялото […]

Кафява мечка (Ursus arctos)

Кафявата мечка е животно от семейство Мечкови. Тя е най-едрият хищник в България. Живее в България и Европа, в Западна и Централна Азия до Хималаите и в Северна Америка. Кафявата мечка живее в горски местности. Въпреки че изглежда тромава, на кратки разстояния може да тича със скорост 45 километра в час. Храни се с корени, […]

Змиегущер (Ophisaurus apodus)

Змиегущерът (наричан също жълтокоремен гущер и жълтокоремник) е вид гущер, достигащ на дължина до 150 cm. Той е най-големият гущер, срещащ се в България, а и в цяла Европа. На външен вид змиегущерът прилича на змия. Краката са труднозабележими – задните достигат дължина от няколко милиметра. Главата му не е отделена от тялото и е […]

Дива котка (Felis silvestris)

Дивата котка е дребен хищник от семейство Котки. Размерите и са малко по-големи от тези на произлязлата от нея Домашна котка. Разпространена е в Европа, Предна и Средна Азия и Африка. Тялото и е здраво и набито, покрито с гъста козина. Дължината й е от 45 до 80 см, височина до 43 см, опашка 29-34 […]

Златка (Martes martes)

Златката, наричана още Евразийска златка, е дребен хищник от семейството Порови. Тя има стройно и гъвкаво тяло с дълга рунтава опашка. Дължината и достига 40-58 см., теглото и е около 2 кг., а опашката е дълга 17-26 см. Златката има много хубава гъста и мека козина, кестенявокафява на цвят, на гърба е тъмнокафява, а понякога […]

Египетски лешояд (Neophron percnopterus)

Египетският лешояд е дневна граблива птица срещаща се и в България. * Дължината на тялото – 60-70 (до 85) см. * Размаха на крилете – 150-170 см. * Тегло – 1,6-2,5 кг. * Полов диморфизъм – не е изразен. * Оперение – в светли кремави тонове, краищата на крилете и всички махови пера са тъмни. […]

Европейска норка (Mustela lutreola)

Европейската норка в систематично отношение е близо до поровете заедно с минката. Тя е дребен хищник с удължено тяло и сравнително къси крайниции малка опашка, малка плоска глава и малки уши, а между пръстите – малки плавателни ципи. Дължината на тялото при мъжките индивиди е от 28 до 43 см, опашката е 12,4 до 19 […]

Гълъб хралупар (Columba oenas)

Гълъбът хралупар е птица от семейство гълъбови срещаща се и на територията на България. По оперение и размери е подобен на скалния гълъб, но в по-тъмни тонове и със слабо изразени напречни ивици на крилете. В недалечното минало гълъбът хралупар е бил сравнителни широко разпространен, но изсичането на горите и унищожаването на естествения му биотоп […]

Горски бекас (Scolopax rusticola)

Горският бекас е птица от семейство Бекасови. Среща се и в България. Възрастният горски бекас достига дължина до 38 см., а размаха на крилете му до 65 см. Теглото му достига до 440 г., а неговата дълга и права човка достига дължина до 7 см. Срамежливият единак се крие през деня и става активен най-често […]

Голям ястреб (Accipiter gentilis)

Големият ястреб е граблива птица от семейство Ястребови (Accipitridae). Дължината на тялото му е 53-66 см, размаха на крилете 100-120 см и тежи между 650 и 1500 гр. Прелетна птица. Среща се в Европа (включително България), Азия, Африка и Северна Америка. Хищна птица, 85% от храната му се състои от дребни и средни по размери […]

Видра (Lutra lutra)

Видрата е вид хищен бозайник от семейство Порови (Mustelidae). Главна храна на видрата е рибата. Лови жертвата си изкусно под водата. Разнообразява храната си с жаби, раци, водни плъхове, насекоми и други животни. На сушата излиза през нощта, като търси спящи и мътещи птици. Видрата е малко по-едра от котка. Тялото и е удължено, гъвкаво […]

Вдлъбнаточел смок (Malpolon monspessulanus)

Вдлъбнаточелият смок е вид сравнително едра змия от семейство Смокообразни (Colubridae). Достига до 2 m дължина, а най-големият екземпляр, намиран в България е дълъг 157 cm. Окраската на гърба варира от тъмно- до светлосива, а младите индивиди са пъстри. Нарича се вдлъбнаточел поради факта, че надочните му щитчета са изпъкнали. Вдлъбнаточелият смок е много пъргава […]

Брадат лешояд (Gypaetus barbatus)

Брадатият лешояд е най-едрата дневна граблива птица срещаща се по нашите земи. * Дължината на тялото – 95-105 см. * Размаха на крилете – до 280 см. * Тегло – 5-7 кг. * Продължителност на живота – до 40 г. в неволя. Среща се в Европа (включително България), Азия и Африка. Храни се основно с […]

Белошипа ветрушка (Falco naumanni)

Белошипата ветрушка е птица от семейство Соколови. Среща се и в България. Белошипата ветрушка е вид много близък с керкенеза (който е наричан и черношипа ветрушка), но е по-дребен и мъжкият е с ръждивосиви криле без петна по тях. Женските и младите птици имат светли нокти, докато на керкенеза винаги са черни. Размаха на крилете […]

Белогърб кълвач (Dendrocopos leucotos)

Белогърбият кълвач е птица от семейство Кълвачови. Среща се и в България. Сравнително широко разпространен в Европа и Азия. В някои региони малоброен. У нас обитава подвида южен белогърб кълвач. Той е „среден на ръст“ – достига 25 см. Размахът на крилата му е 39 см. При този вид има ясно изразен полов и възрастов […]

Афала (Tursiops truncatus)

Афалата, наричана още Афалина или пъхтун, е морски бозайник от семейство Делфини (Delphinidae). За разлика от обикновения делфин има по-къса муцуна и черна елипсовидна ивица около очите. Гръбната страна на тялото и е черна или тъмносива, а коремната — светла. Широко разпространена е в умерените и тропически води на Световния океан. Един от трите вида […]

Алпийски тритон (Triturus alpestris)

Алпийският тритон е дребно опашато земноводно. На дължина достига 9 cm при мъжките и 12 cm при женските екземпляри. През размножителния сезон през пролетта мъжките имат синьо оцветяване по гърба, отстрани са с черни и бели точки, а на корема имат синя ивица. Малкият гребен на гърба е оцветен в жълто и черно. Женските са […]