Риби

Щука (Esox lucius)

Никоя друга риба, поне в традиционите евроазиатски предания и легенди, не е удостоена с такова особено внимание като щуката. Тя е неизменен, задължителен персонаж от народните приказки от Русия през Финландия до Англия и Ирландия, а после и навред в Континентална Европа. В нашите приказки също може да се мине без риба, но ако тя […]

Широкоглаво попче (Neogobius cephalarges)

Това също е едро попче – на дължина достига до 25 см, а на тегло 100–150 грама. Характерно при него е, че предната половина на тялото е гола от люспи. Главата е голяма и заоблена. Придържа се към участъци с каменисто и чакълесто дъно. Среща се и в някои крайморски езера.

Шаран (Cyprinus carpio)

Шаранът неслучайно е дал името си на известното многобройно рибно семейство. Този симпатичен великан от сладките води всъщност е и най-желаният въдичарски обект – силен, умен, предпазлив, но и борбен. Цяло нещастие за него обаче е и това, че е изключително вкусен. Поради този кулинарен факт днес шаранът е най-важният рибовъден обект в света. Но […]

Чига (Acipenser ruthenus)

Риба от семейство есетрови, които са морски полупроходни и проходни риби. В наши води се срещат 2 рода с 6 вида. Най-прочута от тях и най-голяма – до 4–6 м дължина, е моруната – Huso huso. Чигата пък е най-малката от това прастаро семейство риби. У нас се среща само в Дунав, типична дънна риба, […]

Черноморски сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus)

Това е риба с характерен, познат на всички вид. Сребриста, с тъмнозеленикав синеещ се гръб. Без люспи, но с големи люспи в ясно очертаната странична линия. Голяма глава с уста с мощна челюст със ситни зъбки. На дължина най-често до 20 см и тегло 100 грама. В редки случаи и по-големи размери до 1 кг. […]

Черноморска пъстърва (Salmo trutta labrax)

Все още се среща в Черно море. С въдица се лови инцидентно на рибка или на скарида в заливи около брега на места с каменисто дъно. Има мастна перка, а опашният плавник няма никаква стреловидност, задният му край е като отрязан равно с ножица. На дължина достига 80–90 см, а на тегло 7–8 кг. Всяка […]

Черна мряна (Barbus meridionalis petenyi)

Балканската мряна държи нещо като рибешки стандарт за красота. Нещо повече, тази прекрасна риба си е спечелила завинаги място на красавица и в българския фолклор. Традиционното оприличаване на моминската хубост на мряна риба никак не е случайно. Защото формата на балканската мряна е съвършена. Рибата е вретеновидна, някак приятно закръглена и е покрита със ситни […]

Червеноперка (Scardinius erythrophthalmus)

Истинската червеноперка също е член на семейство шаранови. Тя е сред най-красивите риби в нашите водоеми, но и се среща значително по-рядко от бабушката, с която често се обърква от въдичарите. Размерите є са дължина до около 30–40 см и тегло до 1 килограм. Рядко тя може и да надхвърли това тегло, за да достигне […]

Харип, блеч (Alosa caspia nordmani)

Тази риба също е от семейство селдови, поради което я наричат и малка дунавска скумрия. На дължина достига до 20 см, а на тегло до 120 грама. От карагьоза се отличава и по размера, и по по-дългите гръдни перки. У нас се улавят единични екземпляри през април – май, главно на чепаре за карагьоз.

Уклей (Alburnus alburnus)

Уклеят е представител на семейство шаранови. Може да изглежда невероятно, но всъщност малката сребриста рибка е близък братовчед на дебелия тромав шаран. По въпроса за размерите на тази сякаш отлята от сребро рибка в научната литература се срещат различни величини. Най-често дължината є се определя в границите 15–20 см, а теглото є – между 80–100 […]

Тревно попче (Gobius/Zostericola/ophiocephalus)

На дължина достига до 25 см, а на тегло 150–200 грама. Обитава навсякъде по нашето крайбрежие, като предпочита местата с богата подводна растителност. Храни се с дребни ракообразни и рибки. Понася и по-сладки води в крайбрежните участъци.

Стронгил (Neogobius melanostomus)

На дължина достига 25 см, а на тегло 200 грама. Характерен белег за стронгила е наличието на тъмно кръгло петно в задния край на първата гръбна перка. Често това петно има и светъл кант като подложка. Обитава навсякъде по нашето крайбрежие, както и езера и устията на реки – Камчия, Ропотамо и Велека. Държи се […]

Сом (Silurus glanis)

Без всякакви уговорки и препращане към „славното минало“ днес сомът е най-голямата сладководна риба изобщо. Никой друг вид сега не може да се похвали с размери на уловени екземпляри над три метра и тегло над 100 килограма. Моруните, който също достигат внушителни габарити, не влизат в сметката, първо, защото са морски риби, които само за […]

Скобар (Chondrostoma nasus)

Скобарът е живото доказателство, че за истинския риболовец на първо място идва борбеността и надхитряването на една риба, а не толкова качеството на месото є. И наистина скобарът е основен, както се казва днес, култов обект за хиляди любители на спортния стил в речния риболов независимо от всеобщото мнение, че е твърде костелив и безвкусен. […]

Сиг (Coregonus lavaretus)

Тази риба също е от семейството на пъстървите, от рода на корегонусовите. От пеледа се отличава по по-източената форма на тялото. Има сравнително едри сребристи люспи, които я отдалечават от пъстървите, но има и мастна перка. Устата е малка и слаба. На дължина достига до 60 см, а на тегло 3–4 кг. У нас не […]

Сивен (Salvelinus fontinalis)

Американски вид, изкуствено размножаван и разселван и у нас. Формата на тялото му е като на балканската пъстърва. Заради маслиново зеления му гръб с едри тигрови ивици и петна е смятан за най-красивата пъстървова риба в нашите води. Коремните му перките са наситено червени, с хармонична бяла и черна ивица в предния край. На дължина […]

Семейство буфалови (Catostomidae)

Това са северноамерикански риби, които силно наподобяват шарана, но имат по-бърз темп на растеж от него. Характерен за тях е шарановидният силует, изгърбеното тяло с едри люспи. Отличителният им белег е гръбната перка, която започва с висок лъч, след който височината на плавника рязко спада почти наполовина. У нас в процес на аклиматизация са три […]

Сабица (Pelecus cultratus)

Тази сребриста риба също обитава Дунав, но е от семейство шаранови. Тялото и е саблевидно източено, откъдето идва и името и. Местните риболовци я наричат и калъч, което на турски пак означава сабя, голям нож. Характерен за сабицата е изразеният остър кил от долната страна, който започва под хрилете и завършва до опашната перка. Устата […]

Речна пъстърва (Salmo trutta fario)

Пъстървовият риболов е символът на спортния риболов изобщо. Това просто трябва да се каже от самото начало без колебание и уговорки. В случая не е важно коя от пъстървовите риби ще се лови – сьомга, морска пъстърва, балканка, дъгова пъстърва, сивен или липан. Всички те имат общото качество да са отлични плувци, да са борбени […]

Речен кефал (Leuciscus cephalus)

Без всякакво съмнение речният кефал е най-универсалната риба в нашите водоеми. Това негово качество произтича както от изключително широкия му ареал на обитание в течащи и неподвижни води, така и от абсолютната всеядност на този вид от семейство шаранови. Повсеместното разпространение на речния кефал и неговият пословичен апетит за растителна и животинска храна предопределят и […]

Распер (Aspius aspius)

Отличен плувец със стремителен издължен силует. Това е една от нашите най-бързо плуващи риби след пъстървите и скобара. За съжаление не е повсеместно разпространен и затова не са много риболовците, които са имали щастието да го опознаят. Най-често расперът е бъркан с речния кефал, но за разлика от него рибата не е толкова вретеновидна, а […]

Платика (Abramis brama)

Това е риба от семейство шаранови. Отличава се с малка глава, силно странично сплескано тяло с характерна висока гърбица, която с лека извивка започва непосредствено зад главата. Аналният плавник е продълговат като кил и около него няма люспено покритие. Платиката е риба, която може да достигне до сериозни размери – дължина 60 и повече см […]

Платерина (Liza/Mugil/aurata)

Наподобява иларията, но е значително по-голяма. На дължина достига до 60 см, а на тегло до 3 кг. Също така в сравнение с иларията муцуната и е по-заоблена. И платерината, и иларията имат в задната част на хрилните капаци по едно характерно златисто петно. Платерината почти не навлиза в устията на реките. И двата вида […]

Пелед (Coregonus peled)

Пеледът е изкуствено разселена у нас риба от пъстървовото семейство. Студенолюбив вид от род корегонусови. У нас не се размножава по естествен път. Разселен е през 1970 година в яз. „Искър“, яз. „Душанци“, яз. „Доспат“. Рибата има широко изгърбено тяло и мастна перка. На дължина достига до 40–50 см, а на тегло и до 4–5 […]

Мъздруга (Leuciscus idus)

Тази риба е първа братовчедка на речния кефал. И макар че външното сходство в чертите е очевидно, все пак мъздругата е друг шаранов вид. Тя е риба на слабите течения, предпочитаща и избираща тихи, дълбоки и спокойни води. Разпространението є у нас е главно в Дунав и долните течения на повечето от вливащите се в […]

Морунаш (Vimba vimba)

Морунашът също е шаранова риба, но като биология е много по-близо до платиките, отколкото до скобара. И при него имаме долен кил без люспи, кил зад гръбната перка, но с извити люспи, и пространство от главата до гръбния плавник с лека вдлъбнатина в средата. Морунашът е риба в екологичен и житейски подем. В последните години […]

Морски кефал (Mugil cephalus)

Семейството на кефаловите риби, които се отличават с голяма глава, едри, хармонично подредени люспи, е представено в Черно море от един род с четири вида. Рибите – морски кефал, тънкоуст кефал, илария и платерина, са топлолюбиви, с изразен спад на активността през зимата. Понасят големи колебания в солеността на водата, поради което през лятото масово […]

Морски дракон (Trachinus draco)

Все пак убождането му е болезнено, но не и смъртоносно. Рибата е клиновидно източена. Главата е сплескана странично, а муцуната е заоблена. Очите са големи и са разположени доста високо на челото, а не отстрани на главата. Окраската е зеленикаво-кафява или дори бледооранжева. Опасни са късата лъчиста гръбна перка и хрилното капаче, на което има […]

Михалца (Lota lota)

Михалцата е една от редките обитателки на Дунав и долните течения на вливащите се в него реки – Огоста, Вит, Искър, Янтра, Осъм. Рибата принадлежи към семейство трескови и е известна повече с руското си название налим. Тялото є е с удължена форма, странично сплескано в опашната част. Главата е сплескана от горе на долу, […]

Лихнус (Mesogobius batrachocephalus)

Това е флагманът на нашите попчета. На дължина достига до внушителните 35–40 см, а на тегло до 600 грама. Този истински морски „владика“ предпочита пясъчно-каменистото дъно, но в близост до мидените полета. В реките навлиза много рядко. Основно се храни с миди и охлюви, но размерът на устата му е достатъчен и за дребни рибки […]

Лин (Tinca tinca)

Той е като пришелец от наистина друг свят – света на мълчанието. Линът е може би най-привързаната към тишината и спокойствието наша риба. Иначе и той принадлежи към голямото рибешко семейство на шарановите. От всичките ни сладководни риби линът може би е най-слабо познатият вид за повечето хора. Причината е в това, че той никога […]

Кротушка (Gobio gobio)

Кротушката е малка вретеновидна рибка от семейство шаранови. В зависимост от условията на обитаване при тази рибка се срещат известни различия в големината и цветовете на тялото. Все пак максималните и размери са 20 см дължина и тегло от 100 г. Средните параметри на ловените с въдица риби обаче рядко надхвърлят 12–15 см. Кротушката има […]

Костур (Perca fluviatilis)

Типичен хищник, дал името си и на семейство костурови, добре представено и в нашите води. Стадна риба, водеща типично дневен начин на живот. Напоследък популацията му е в период на териториална експанзия в нашите реки, язовири и водоеми. Риба с отлична приспособимост към всякакви дълбочини и води. Костурът днес може са се открие дори в […]

Каракуда (Carassius carassius)

Каракудата е толкова разпространена риба, че едва ли има някой, който да не знае как изглежда. Най-малкото защото и червените рибки от парковите езерца и от аквариумите всъщност са селекционирани каракуди. У нас обитава както златната обикновена каракуда, така и сребърната каракуда – Carassius auratus gibelio. Поради това, че в биологията и в поведението им […]

Карагьоз (Alosa pontica pontica)

Карагьозът, или дунавската скумрия, е представител на семейство селдови. Това е типично проходна риба, която навлиза в Дунав и другите големи реки с отток в Черно море – Днепър, Днестър, Дон, само в период на размножаване. Обикновено миграцията започва в края на април и е най-силна през май. Размножаването и трае до края на юни. […]

Илария (Liza/Мugil/saliens)

Достига до 40 см на дължина и 800 грама тегло. Тялото и главата и са по-скоро високи, отколкото широки. Едри правилни люспи, характерни за кефаловите риби. Стадна, издържаща на сладки, полусолени и силносолени води. Като малка се храни с зоопланктон и дънни утайки – детрит, а после и с дребни дънни животинки, личинки и растителност. […]

Европейски (обикновен) липан (Thymallus thymallus)

Европейският обикновен липан също е пришелец в нашите води. Внесен е от някогашна Чехословакия през 70-те години заедно с тамошното си име – липан. Този род в Русия се нарича хариус и достига огромни размери в Сибир. На пръв поглед липанът прилича на шаранова риба, но има мастна перка. Характерна за него е и високата, […]

Европейска речна змиорка (Anguilla anguilla)

Тази змиеподобна риба е голяма рядкост за нашите води. Това е прочутата змиорка, която отива чак до Саргасово море, за да хвърли хайвера си на 400 метра дълбочина и после умира. Рибата е от семейство змиорки. Женските достигат до 1,5 метра дължина и тегло 5 кг. Мъжките са значително по-малки. Рибата има силует на змия […]

Дъгова (американска) пъстърва (Salmo gairdneri irideus)

Дъговата пъстърва е описана за науката от д-р Гарднър през 1836 г. в САЩ. Родината є е Западното крайбрежие на страната. В Европа е пренесена през 1880 г., а у нас през 1934 г. В сравнение с балканската пъстърва американката е някак по-налята. При еднакви размери тя тежи с около една трета повече. Гърбът є […]

Дунавска пъстърва (Hucho hucho)

Почти изчезнала риба от рода на таймените. Сега чрез изкуствено разселване на внесени от Чехия рибки се започват и у нас усилия за възстановането є. Окраската є е розово-бежова с кафяви и черни точки. В миналото дунавската пъстърва е достигала до огромни размери – има данни за хваната риба с тегло 52 кг. Сега обаче […]

Дебелоустно кафяво попче (Neogobius platyrostris)

Достига до 20 см на дължина и тегло от 120 грама. Обитава главно северното ни крайбрежие, като предпочита чакълестото дъно. Горната му устна е видимо удебелена. Не навлиза в устията на реките.

Виюн, змиорче (Misgurnus fossilis)

Риба от семейство виюнови, към които принадлежат гулешът – Noemacheilus barbatulus, и щипокът – Cobitis taenia. Виюнът е най-голямата риба от това доста многобройно семейство, което въдичарите познават като отлична жива стръв. Рибата е змиевидна, със ситни люспи и тъмни успоредни надлъжни ивици по кафеникавото тяло. В предната част на устата има десет мустачета, с […]

Бяла риба (Stizostedion lucioperca)

Това е флагманът на семейство костурови. Бялата риба е абсолютен хищник, който заради бързото си израстване постепенно се превръща в главния „чистач“ във водоема. Там, където този хищник намери добри условия за развитие – дълбоки, чисти и бистри води с каменисти, чакълести или пясъчни дъна, не след дълго започват да излизат съвсем прилични парчета. Силуетът […]

Бяла мряна (Barbus barbus)

Силна, едра и отлично приспособена за живот в течащи води. Тялото є е цилиндрично, обтекаемо, с леко стеснение в предната част. Люспите са ситни, но здраво прикрепени към тялото. Изобщо цялостната конструкция на бялата мряна говори за мощта на шарановите риби, към които принадлежи, и за финеса на най-добрите плувци в бързи води. У нас […]

Бял амур (Ctenopharyngodon idella)

На пръв поглед белият амур поразително напомня речния кефал. Същото торпедовидно тяло с мощна широкочела глава, подобни едри, изрядно подредени люспи, окръглени плавници, особено горният и аналният. И все пак това е друга риба – при клена чифтните плавници са червено-оранжеви, а тук са опушено сиви. И освен това при белия амур опашната перка е […]

Блескавец (Alburnoides bipunctatus)

Тази типично речна рибка също принадлежи към семейство шаранови. С уклея, с когото е в близки роднински връзки, сякаш са се договорили да си поделят местата на обитание. Тя се е „качила“ в горните участъци на реките, а той се е ограничил в средното им течение. Блескавецът освен това не се среща изобщо в стоящи […]

Бабушка (Rutilus rutilus)

Бабушката е една от най-широко разпространените наши риби от семейство шаранови. Характерно за нея е, че в зависимост от условията на обитаване има много различни вариации. На дължина достига докъм 40 см, а на тегло дори надхвърля 1 кг. Естествено, само при благоприятни условия за развитие. Най-често ловените екземпляри са с дължина между 10 и […]

Бабка, белица (Blicca bjoerkna)

Това вече е истинската белица, която пък въдичарите свойски наричат червеноперка или платика. Белицата също е от семейство шаранови и наистина е близка роднина на същинската платика, която пак принадлежи към това семейство. Белицата е сребриста риба с високо и силно странично сплескано тяло. Височината на тялото є е към една трета по отношение на […]