Птици

Глухар (Tetrao urograllus L.) (Tetraonidae)

Глухарът в систематично отношение принадлежи към семейство Кокошки и е разпространен в Европа и Северна Азия. Орнитолозите на основата на клиналната му географска изменчивост описват различни негови подвидове. У нас се среща Централноевропейкия подвид. Според Русков М., (1957), Ботев Н., (1978), Нинов Н., (1985) видът обитава отделни местообитания в Родопите, Рила и Пирин. Единични находища […]

Обикновен фазан (Phasianus colchicus L.)

Вид с изключително важно ловностопанско значение. В диво състояние обитава обширен район от Югоизточна България до Далечния Изток (Приамурието) и Япония. На север достига до 45° с.ш. при устието на р. Усури, а на юг се среща до Иран, Афганистан, Северна Бирма и о. Тайван. Този район включва равнини, предпланини и сухи континентални плата с […]

Яребица (Perdix perdix L.)

Видът е повсеместно разпространен в Европа без най-северните райони на Скандинавския полуостров, в Русия и част от Азия. Гнезди от Пиринейския полуостров и Великобритания на изток до Алтай. На юг се среща до Апенинския, Балканския и Арабския полуостров. Цветът на оперението при яребицата варира твърде много, дори при индивидите от един и същ подвид. Като […]

Тракийски кеклик (Alectoris chukar Gray)

Ареалът на тракийския кеклик обхваща югоизточните части на Балканския полуостров, Кавказ, Мала-, Предна-, Средна- и Централна Азия до Северна Индия. На север достига 55° с.ш., а на юг е разпространен до Синайския полуостров, Афганистан и Пакистан. У нас се среща в Югоизточна България. Най-многочислен е в Харманлийско, Хасковско, Кърджалийско, Свиленградско, Елховско, Сакар и в някои […]

Планински кеклик (Аlectoris graeca Meisner)

Планинският кеклик е Източносредиземноморски вид. Разпространението му обхваща о-в Сицилия, Апенинския полуостров, Северна Италия южните части на Швейцария, Германия, Австрия и значителна част от Балканския полуостров. В България се среща почти във всички планини, с изключение на Странджа, Сакар и Източните Родопи. Има слабо изразен полов диморфизъм. Мъжките птици отгоре са гълъбово-сиви, с червеникаво-кафяв оттенък. […]

Пъдпъдък (Coturnix coturnix L.)

Птицата гнезди в цяла Европа и в част от Азия, на север достига до Скандинавския полуостров – 65о c.ш. Пъдпъдъкът е единственият прелетен вид от срещащите се у нас кокошеподобни птици. Зимува в Африка, Южна Азия и в малки количества в най-южните части на Европа. У нас е разпространен повсеместно в обработваемите площи. Пъдпадъкът е […]

Лопатарка (клопач) (Anas clypeata L.)

Лопатарката е повсеместно разпространен вид в Северното полукълбо. Видът гнезди в северните и средните части на Европа, Азия и Северна Америка. Зимува в южните части на същите континенти и в Африка. У нас се среща по време на миграции и зимуване по водоемите в цялата страна. Гнезди в резервата „Персина“, често се наблюдава около София, […]

Фиш (свирачка) (Anas penelope L.)

Видът е повсеместно разпространен в северните части на Европа и Азия. Зимува от Атлантическото крайбрежие в Западна Европа до Средиземноморието, Западното и Северното Черноморско крайбрежие, Каспийско море, Мала Азия, Персийския залив, Индия, Индокитай, Югоизточен Китай и Япония. У нас се среща по време на миграции и зимуване около разнообразни водоеми в цялата страна до около […]

Зимно бърне (Anas crecca L.)

Зимното бърне гнезди в Европа, Азия и Северна Америка. Зимува в Западна и Южна Европа, Северна Африка и южните части на Азия и Северна Америка. У нас се среща по време на миграции и зимуване. Като гнездящ вид е малоброен. Сигурно зимуване е установено в Атанасовско езеро. Мъжките птици при зимното бърне достигат на дължина […]

Лятно бърне (Anas querquedula L.)

Лятното бърне е повсеместно разпространено и гнезди в Европа и Азия, като отделни двойки мътят и у нас. Зимува в Средиземноморските страни, Африка и Южна Азия. У нас се среща главно по време на миграции. При този вид има добре изразен полов, сезонен и възрастов диморфизъм. Мъжкият, в сватбено оперение, има тъмнокафява глава с по […]

Гугутка (Streptopelia decaocto Friv.)

Ареалът на гугутката обхваща Европа, Южна и Средна Азия. Интродуцирана е в САЩ. В Европа и Предна Азия тя е постоянна птица, но в Индия извършва сезонни прелети. През последното столетие тя непрекъснато се премества все по на запад и постепенно заселва нови територии, като вече е стигнала до Скандинавския полуостров и Англия. Общият тон […]

Обикновена дива патица (зеленоглавка) (Anas platyrhynchos L.)

Обикновената дива патица е широко разпространен вид в Северното полукълбо. Среща се в Европа, Азия, Северна Америка, Южна Гренландия и Северна Африка. У нас е постоянен и прелетен ловен вид. През лятото остава да гнезди в малки количества, но през зимата масово идва от север и се задържа дълго. Около язовирите и по-големите водоеми при […]

Голяма белочела гъска (Anser albifrons Scop.)

Голямата белочела гъска гнезди в най-северните части на Европа и Азия, в Северна Америка и островите на Ледовития океан, като обитава влажните райони на тундрата и лесотундрата по морското крайбрежие и вътрешните водоеми. Зимува в южните райони на Европа и Азия, но прелита и до Северна Африка – Египет. Голям брой големи белочели гъски зимуват […]

Горски бекас (Scolopax rusticola L.)

Горският бекас населява Европа, Сибир и Япония, среща се на Британските острови, в Мала Азия и Хималаите. Зимува от Западна и Южна Европа и Северна Африка, до Югоизточна Азия. У нас се среща по време на прелетите – ранна пролет и късна есен (октомври – ноември). Отделни екземпляри рядко остават да мътят и да зимуват […]

Гривяк (Columba palumbus L.)

Видът е широко разпространен в Европа, Азия и Северна Африка. В нашата страна се среща повсеместно. Общият тон на оперението при гривяка е синкаво-сиво. Гушата и гърдите му са с розово-сив цвят, преминаващ към корема в сиво. От двете страни на врата и на крилата си има бели петна, а на опашката – широка тъмна […]

Скален гълъб (Columba livia Gmelin)

Окраската на скалния гълъб е тъмносива, с по-светли крила и бяло надопашие. На крилата има две черни препаски. Опашката му завършва с широка сивочерна ивица. Мъжкият достига на дължина 34-38 сm. Скалният гълъб се среща в отделни скалисти местности в цялата страна. Води уседнал живот, но в някои райони е скитаща птица. Живее като полудив […]

Сива гъска (Anser anser L.)

Видът е повсеместно разпространен в Азия и Европа, от Манджурия до Шотландия и Испания. Есента прелита на големи ята в южните райони на Азия, Европа и в Северна Африка, където зимува. У нас сивата гъска се среща по време на прелетите. Отделни двойки остават да гнездят на Беленските острови, резервата „Сребърна“ и езерото Дуранкулак, но […]

Монголски (седмореченски) фазан (Phasianus colchicus mongrolicus Brandt)

Ареалът на монголския фазан обхваща югоизточните части на Казахстан, цялото южно крайбрежие на ез. Балхаш и бреговете на вливащите се в него реки. Не се среща в Монголия и затова руските орнитолози са го нарекли седмореченски (от района на Седморечието). През шестдесетте години на миналото столетие от Италия у нас бяха внесени хибриди фазани с […]

Корейски фазан (Phasianus colchicus powi Buturlin)

Корейският фазан е разпространен естествено в Китай (Южна Манджурия) и Корея. Предпочита гъстите местообитания. В България е внесен през 1975 г. от Северна Корея и днес се развъжда ограничено във фазанарията край с Хотанца (Русенско). Засега този подвид не се среща другаде в Европа. У нас е разселван само на няколко места – във фазановите […]

Колхидски фазан (Phasianus colchicus colchicus L.)

Колхидският фазан е бил разпространен в Югоизточна Европа (Тракийската низина), на изток от Черно море в Задкавказието (областта Колхида в Грузия), Североизточен Азербайджан, Южна Армения и Северозападен Иран. В нашата страна колхидският фазан в миналото е бил широко разпространен в Югоизточна България – от средното течение на р. Марица до Черноморското крайбрежие. Основните му находища […]

Гълъб хралупар (Columba oenas Linnaeus, 1758)

Видът е повсеместно разпространен в Европа и в част от Азия. У нас също се среща в гористите райони с наличие на стари дървета с хралупи. Гълъбът хралупар е разпространен в цялата страна. В минало се е срещал много често, но поради влошаване на условията гнездене, числеността му е намаляла. Обитава преди всичко стари широколистни […]