Покана

  1. Председателят на ЮЛНЦ-СОПД „ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ-ШУМЕН”, гр.Шумен, в изпълнение на решение на Управителния съвет на сдружението от 28.02.2019 год. по Протокол № 113, СВИКВА на 20.04.2019 г. от 09.00 часа заседание на Общото събрание на СЛРД”Сокол-Шумен” в комплекс „Орбита”,гр.Шумен при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на сдружението и на УС на сдружението за 2018 г.
2.Отчет за дейността на контролния съвет за 2018 г.
3.Отчет за дейността на дисциплинарния съд за 2018 г.
4.Приемане на бюджет на сдружението за 2019 г.
5.Приемане на план за основните дейности на СЛРД”СОКОЛ-ШУМЕН”
за ловен сезон 2019/2020 г.
6.Приемане на решение за размера на членския внос за 2020 г.
7.Избор на делегати от Сдружението за участие в заседанията на Общото събрание на НЛРС-СЛРБ и определяне на мандата им.
8.Разни.

При липса на кворум заседанието на Общото събрание се отлага с един час и ще се проведе от 10.00 часа на същата дата , на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове