Обши условия

 1. Общи условия

Настоящите Общи условия уреждат използването на уебсайта https://sokol-shumen.com   и важат за всички посетители на уеб сайта. Чрез достъпа до него или ползването му, Вие се съгласявате с тези общи условия.  Ако не сте съгласни с тях частично или/и изцяло, молим не използвайте този уебсайт.

 

 1. Авторски права и ограничения

Този сайт се контролира и управлява от „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ – ШУМЕН“,  вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК: 127532929. Цялото съдържание на този сайт включително, но не само, касаещо текст, илюстрации, изображения, е защитено от авторски права или/и други права на интелектуалната собственост. Освен ако не е изрично посочено друго, ние притежаваме правата върху интелектуалната собственост на уебсайта и публикуваните в него материали.

Можете да разглеждате, изтегляте и да отпечатвате страници от уебсайта единствено и само за лична употреба, при спазване на ограниченията, посочени в настоящите условия за ползване, а именно:

а) да не публикувате повторно материали от този уебсайт (включително преиздаване или прехвърляне на друг уебсайт);

б) да не продавате, отдавате под наем или прехвърляте материали от уебсайта;

в) да не показвате публично всички материали от уебсайта;

г) да не възпроизвеждате, копирате, или използвате по друг начин материалите на нашия уеб сайт с търговска цел;

д) да не редактирате или видоизменяте под друга форма всички материали от уеб сайта;

е) да не разпространявате материали от този уебсайт, с изключение на специално и изрично предоставеното съдържание за тази цел.

 

 1. Допустимо използване

Не трябва да използвате нашия уеб сайт под каквато и да е форма, която причинява или може да причини вреда на уебсайта или нарушаване на наличността или достъпа до уебсайта; както и по какъвто и да е незаконен, измамен или вреден начин, или във връзка с друга незаконна, измамна или вредна цел или дейност.

 

Не трябва да използвате нашия уеб сайт с цел копиране, съхраняване, хостване, изпращане, използване, публикуване или разпространяване на материали, които се състоят от (или са свързани с) шпионски софтуер, компютърни вируси, троянски кон, клавиатура, или друг злонамерен компютърен софтуер.

Не трябва да извършвате систематични или автоматизирани дейности по събиране на данни (включително, но без да се ограничава само до извличане и събиране на данни) върху или във връзка с нашия уебсайт без изричното ни писмено съгласие.

Не трябва да използвате нашия уеб сайт за маркетингови цели, без нашето изрично писмено съгласие.

 

 1. Ограничения и отказ от отговорност

Настоящите условия на ползване не засягат:

 • Ограничаване или изключване на нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда в резултат на небрежност;
 • Ограничаване или изключване на нашата или вашата отговорност за измама или измамно представяне;
 • Ограничаване на никое от нашите или вашите задължения по начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство;
 • Изключване на някое от нашите или вашите задължения, които не могат да бъдат изключени от приложимото законодателство.
 • Ограниченията и изключването от отговорност, посочени в настоящия раздел и на други места в тези условия на употреба: а) са предмет на предходния параграф; и

 

б) уреждат всички задължения, произтичащи от условията на ползване или във връзка с предмета на условията за ползване, включително задълженията, произтичащи от договора, от закононарушение (включително небрежност) и от нарушение на законоустановеното задължение.

СЛРД „Шумен“ не носи отговорност по отношение на загуби, произтичащи от форсмажорни обстоятелства или събития подлежащи извън нашия контрол, както и за загуба или корупция на данни, база данни или софтуер, специални, косвени или последващи загуби или щети.

 

 1. Обезщетение

При понасяне на щети, произтичащи от каквото и да било нарушение от Ваша страна на някоя от разпоредбите, посочени в Условията за ползване, Вие се задължавате да ни обезщетите за всички загуби, щети, разходи, задължения и разноски (включително, но не само, съдебни разноски и суми, платени от нас на трета страна при уреждане на иск или спор).

 

 1. Нарушение на Условията

При нарушения на тези условия, може да предприемем действия, които считаме за подходящи, за да се справим с нарушението, включително и да спрем достъпа ви до уебсайта, блокиране на компютрите, използващи Вашия IP адрес за достъп до уеб сайта, да се свържем с вашия доставчик на интернет услуги, за да поискаме да блокират достъпа ви до уебсайта и / или да предявим съдебни дела срещу вас.

 

 1. Промени

Запазваме си правото да преразглеждаме Условията за ползване. Ревизираните условия на ползване ще се отнасят за използването на нашия уебсайт от датата на публикуване на преработените условия за ползването му. Моля, проверявайте редовно тази страница, за да сте сигурни, че сте запознати с актуалната версия.

 

 1. Възложителство

Запазваме си правото да прехвърляме задължения, както и сключваме споразумения с подизпълнители без да ви уведомяваме за това или без да изискваме вашето съгласие. Вие не можете да прехвърляте, да сключвате договори с подизпълнители или да разполагате по друг начин с вашите права и / или задължения по настоящите условия за ползване.

 

 1. Изключване на права на трета страна

Тези условия на ползване са в полза на Вас и на нас и не са предназначени да се ползват от трети лица или да бъдат изпълняеми от трета страна. Упражняването на вашите и нашите права във връзка с тези условия на ползване не е подчинено на съгласието на трета страна.

 

 1. Цялостно споразумение

Условията за ползване, заедно с нашата политика за поверителност, съставляват цялостно споразумение между вас и нас във връзка с използването на нашия уебсайт и замества всички предишни споразумения по отношение на използването на този уебсайт.

 

 1. Приложимо право

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.