История

В края на 19 век, в следствие на влиянието на западно европейската интелектуална среда и предприемачество се слагат основите на организираното ловно дело, ловен спорт, развъждане и опазване на дивеча. В страната по призива на Софийските ловци, се изграждат ловнострелчески организации.

В Шумен през 1892 г. на импровизирано тържество, по случай 10 годишнината от основаването на пивоварната фабрика „Шуменско пиво”, основателят ѝ Франц Милде, кани свои близки и приятели на празника „Свети дух” да отпразнуват юбилейната годишнина. На тържеството присъстват приятели, съмишленици, близки и интилектуалци; гости от Чехия, София и Русе. За по голяма атрактивност на тържеството, освен военна музика, песни, хора, наздравици с бира и вино, се организират и стрелби с ловно оръжие по живи гълъби. Именно тогава, виждайки желанието на присъстващите да практикуват ловна стрелба, Франц Милде откликва на призива на Софийската ловнострелческа организация за сдружаване на практикуващите лов свободни граждани, с идеята да се практикува ловния спорт, да се опазва и използва дивеча. Основават дружество „Архангел Михайл”, което съществува две години без съществена дейност.
Франц Милде и активисти, решават да свикат учредително събрание през месец юни 1894 г. Между тях са видни шуменци: Йосиф Леополд, Друми Друмев, Антон Радев, санитарния подполковник Ради Радев – в последствие избран за председател, Марин Чешмеджиев, Коста Дюкмеджиев – дирижирал оркестъра по време на тържеството.
На 15 юни 1894 г. в Шумен, в читалище „Архангел Михаил” около тридесетина практикуващи лов интелектуалци, военни и граждани провеждат първото учредително събрание на ловната организация в Шумен. Събранието е ръководено от Коста Дюкмеджиев. Присъствали са: Атанас Табаков, Марин Чешмеджиев, Иван Казакав, Недьо Хлебаров, Йосиф Леополд, Друми Друмев, Франц Милде, Антон Радев, подп. Ради Радев, Карл Милде и др. Същата година се е провела и първата национална ловна сбирка-кръжец във Велико Търново, на която участват Друми Друмев (племенник на Васил Друмев), Коста Дюгмеджиев, полк. Ради Радев и д-р Кънчо Миланов.

През 1895 г. Шуменското ловно дружество оказва ценна помощ за издаването на списание „Ловец” в София, като осигурява най-големия за тогава абонамент в страната. Това дава възможност през 1897 г. списание „Ловец” да се превърне в орган на всички ловджийски дружества.  На 14. ІХ. 1895 г., Шуменското ловно дружество отбелязва официално първият си празник – Кръстовден, на който започва ловния сезон.  То става известно в града със своята читалня, разполагаща със законови разпоредби, ловни списания, указания за опазване на дивеча и др. Библиотеката се ползва не само от ловци, а и от граждани и учащи от Шумен.

На 06. VIII. 1898 г. ловните дружества и организации в страната свикват Първия Ловен конгрес в София, на който е приет и първият Устав на ловната организация в страната. Списание „Ловец” е утвърдено за общ орган на ловджийските дружества в България, а лозунга, издигнат на конгреса, „ЛОВЪТ НА ВСИЧКИ ЛОВЦИ, ЖИВЕЕЩИ В БЪЛГАРИЯ”, в съкратен вид „ЛОВЪТ ЗА ЛОВЦИТЕ”, съществува и до днес.  Идеите на конгреса дават основание на ръководството на ловно-стрелческата организация в Шумен, начело с председателя полк. Ради Радев и подпомаган от д-р К. Миланов, и ловци активисти, да осъществяват идеите на Юлиус Милде – залесяването на района около фабриката „Шуменско пиво”. Това благородно дело на нашите предшественици ловци, е запазено и до днес. В същия период в парка „Кьошковете” се прави заграждение от ловците за отглеждане на диви животни предимно лопатари, сърни, токачки, фазани и кеклици.  В началото на 1902 г. се изгражда и ловен заслон в близост до заграждението на животните – за отдих на шуменци и за радост на децата. Днес мястото е известно като „зоопарка“.

През юни 1902 г. ловците от Дивдядовското ловно дружество „Орел” се присъединяват към Шуменското ловно дружество „Сокол”, което увеличавa своята членска маса и популярност.

В началото на 1914 г. ръководството, в лицето на тогавашния УС на ловното дружество Шумен, взема решение за изграждане на кучкарник до с. Лозево. Създадена е първата киноложка секция с председател Кирил Чешмеджиев и членове: Георги Денков, Ангел Хлебаров и Живко Стефанов, с основна дейност – регистрация на ловните кучета, разплод и продажба, прибиране на безстопанствени ловни кучета за доотглеждане.

На 24. IV. 1915 г. в читалище „Архангел Михаил” се провежда общо отчетно-изборно събрание, на което се взема първото по рода си решение, за ползване на боево оръжие само от ловци с ловни билети, заплатили членски внос за текущата година.

На 20. VI. 1920 г. в дружествения локал (помещение от кметството) е проведено отчетно-изборно събрание, на което е приета и първата изпитна комисия за кандидати ловци, в която влизат опитни членове на дружеството. Първият списък на приети пред комисия ловци, датира от 1921 г. – общо 13 ловци.

През юни 1923 г., с цел укрепване дисциплината по лова, контрола и законността, Шуменското ловно настоятелство взема решение за назначаване на първите ловни надзиратели и спомагателни ловни надзиратели. Въвежда се и първият регистър за водене на отчет на ловни кучета.

На 10. ІХ. 1924 г. се освещава новото знаме на Шуменската ловна организация, приета и ушита е първата официална ловна униформа.

На 17 април 1932 г. поради увеличения безконтролен риболов по реките Камчия, Врана старите корита и др. ловците, упражняващи и риболов, учредяват Шуменското риболовно дружество „Тича”. Учредители са Никола Момов, Иван Ковачев, Александър Кавалджиев, Георги Сребров, Стилиян Ганев и др.

През 1936 г. се разширява дружествената библиотека. Доставени са нови книги за дивеча, обработка и съхранение на дивечови кожи, обучение на млади ловци, устави и други.

През април 1938 г. представители на шуменските ловци участват в първата национална фото и трофейна изложба в София, по случай 40 години от образуването и създаването на БЛСО (Българска ловно-стрелческа организация).

На 3. ІІ. 1947 г. в Ловния дом „Кьошковете” в присъствието на настоятелството на Ловно-стрелческото дружество „Сокол” Шумен и на Риболовното дружество „Тича” Шумен е взето решение ДВЕТЕ ДРУЖЕСТА ДА СЕ ОБЕДИНЯТ като НЛРД – Народно Ловно рибарско дружество.

1957 г. – по препоръки на Националната ловна организация, се отварят първите клубове, т. нар. „Клуб на ловеца и риболовеца” в централната част на градовете и селата. Клубовете са оборудвани с шкафове, маси, столове и др. В тях има информационен кът, предлага се литература на ловно-рибарска тематика, списания и вестници.

1959 г. Ловната организация е преименувана на НЛРС – Народен ловно рибарски съюз, а дружествата в НЛРД – Народно ловно рибарско дружество.

1–ви май 1968 г. председателят полк. Любен Георгиев обявява откриването на ловния ресторант „ДИАНА” (днешния ресторант „Орбита“ в местността Кьошковете).

На изложението в Пловдив през 1981 г. ЛРД Шумен участва с над 100 – трофея от благороден елен, сърна, дива свиня и дива котка като се връща с общо 30 златни, 25 сребърни и 30 бронзови медала. Като отличници на БЛРС са отличени над 15 наши ловци и председатели.

През 2001 г. на проведеното общо събрание на ЛРД Шумен е взето решение за регистрация на дружеството в търговския регистър по чл. 37 от ЗЮЛНЦ (закон за юридически лица с нестопанска цел). Направени са постъпки и съгласно решение на ШОС- Шумен под № 519/18. 07. 2001г., ловното дружество е регистрирано и приема наименованието Сдружение Ловно-рибарско дружество „Сокол-Шумен”-Шумен (съкратено СЛРД „Сокол Шумен”-Шумен). Сдружението запазва членството си в Националната ловна организация НЛРС-СЛРБ, София. Новосформираното сдружение е с адресна регистрация гр. Шумен, ул. „Христо Ботев” № 9А. Негов председател е инж. Жеко Ал. Жеков, зам.-председател и ръководител ЛСД инж. Славчо Димитров.

Настоящият председател на дружеството – адв. Стоян Стоянов е избран през 2009 г.  Благодарение на опита му в съдебната система, през 2011 г., сдружението се сдобива с нотариален акт за собственост на сградата с офиси на ул. „Хр. Ботев” № 9 А, който узаконява собствеността и на ловна хижа „Диана”, ведно с предоставените горски площи през 1963 г.

Друг факт за доброто управление на адв. Стоянов е един от най-успешните периоди от дейността на ловната организация в Шумен, отчетен на проведеното годишно отчетно-изборно събрание – 22. 04. 2017 г.