Закони

ИАГ: Без лов на 27 октомври и 3 ноември

Заповед за определяне новите инфектирани зони и мерките в тях

Заповед за определяне на новите инфектирани зони и мерките в тях

Писмо ИАГ №16090 от 31.07.2019 г.

Заповед №РД48-48 от 31.07.2019 г. и Указания МЗХГ

Нови цени на разрешителни за лов

Списък на минимално допустимите размери за улов на риба и др. водни организми

Срокове на забрани уловa на риба и водни организми през размножаването

Закон за рибарството и аквакултурите

Срокове за ловуване на дивеч

Списък на държавните ловни стопанства

Списък на бозайници и птици – обект на лов

Закон за лова и опазване на дивеча