Справочник

Планински кеклик (Аlectoris graeca Meisner)

Планинският кеклик е Източносредиземноморски вид. Разпространението му обхваща о-в Сицилия, Апенинския полуостров, Северна Италия южните части на Швейцария, Германия, Австрия…

Continue Reading

Вълк (Canis lupus)

В недалечното минало видът е бил повсеместно разпространен в целия свят. Вълците са евробионтни видове и живеят при разнообразни природни…

Continue Reading

Чакал (Canis aureus)

Чакалът е повсеместно разпространен в Мала Азия, Северна Африка и Югоизточна Европа. В недалечно минало у нас видът се считаше…

Continue Reading

Лисица (Vulpes vulpes)

Лисицата се среща в прериите и полупустините, горите, степите и лесостепите. Може да се види в предградията и дори в…

Continue Reading

Дива котка (Felis silvestris)

Територията на разпространение на дивата котка обхваща Европа, Средния изток, Централна и Южна Азия. У нас се среща, както в…

Continue Reading

Бялка (Martes foina)

Видът се среща в Европа и Азия. У нас бялката обитава крайселищни гори и поля, но се среща и в…

Continue Reading

Язовец (Meles meles)

  Язовецът е повсеместно разпространен вид. Среща се из цяла Европа и в по-голямата част от Азия. У нас се…

Continue Reading

Eнотовидно куче (Nyctereutes procyonoides)

Естествен ареал на енотовидното куче са области на Северо-Източен Индокитай, Китай, Япония и Корейски полуостров. Енотовидното куче е източно-азиатския хищник.…

Continue Reading

Фиш (свирачка) (Anas penelope L.)

Видът е повсеместно разпространен в северните части на Европа и Азия. Зимува от Атлантическото крайбрежие в Западна Европа до Средиземноморието,…

Continue Reading