Риби

Бяла риба (Stizostedion lucioperca)

Това е флагманът на семейство костурови. Бялата риба е абсолютен хищник, който заради бързото си израстване постепенно се превръща в…

Continue Reading

Бяла мряна (Barbus barbus)

Силна, едра и отлично приспособена за живот в течащи води. Тялото є е цилиндрично, обтекаемо, с леко стеснение в предната…

Continue Reading

Бял амур (Ctenopharyngodon idella)

На пръв поглед белият амур поразително напомня речния кефал. Същото торпедовидно тяло с мощна широкочела глава, подобни едри, изрядно подредени…

Continue Reading

Бабушка (Rutilus rutilus)

Бабушката е една от най-широко разпространените наши риби от семейство шаранови. Характерно за нея е, че в зависимост от условията…

Continue Reading

Бабка, белица (Blicca bjoerkna)

Това вече е истинската белица, която пък въдичарите свойски наричат червеноперка или платика. Белицата също е от семейство шаранови и…

Continue Reading