Дивеч

Eлен лопатар (Dama dama)

Еленът лопатар произхожда от средиземноморските острови, откъдето е бил разселен по изкуствен начин в много европейски страни. У нас е…

Continue Reading

Сърна (Capreolus capreolus)

Сърната е разпространена в по-голямата част на Европа. Липсва в Ирландия, Исландия и Северна Скандинавия, както и в най-южните части…

Continue Reading

Дива свиня (Sus scrofa)

Дивата свиня се среща в Европа, Северна Африка, Мала, Средна и Централна Азия, като стига до някои японски острови. У…

Continue Reading

Муфлон (Ovis ammon)

Муфлонът обитава скалисти райони, гори и планини в Европа и Близкия Изток. В България е реинтродуциран, развива се отлично и…

Continue Reading

Кафява мечка (Ursus arctos)

Мечките обитават равнинните и планински гори (до 4000 m надморска височина) от тропическите райони до северните полярни морета. В нашата…

Continue Reading

Заек (Lepus europeus)

Заекът е разпространен повсеместно в Европа и Западна Азия. У нас се среща в цялата страна. Обитава обработваемите площи, пустеещите…

Continue Reading

Вълк (Canis lupus)

В недалечното минало видът е бил повсеместно разпространен в целия свят. Вълците са евробионтни видове и живеят при разнообразни природни…

Continue Reading

Чакал (Canis aureus)

Чакалът е повсеместно разпространен в Мала Азия, Северна Африка и Югоизточна Европа. В недалечно минало у нас видът се считаше…

Continue Reading

Лисица (Vulpes vulpes)

Лисицата се среща в прериите и полупустините, горите, степите и лесостепите. Може да се види в предградията и дори в…

Continue Reading

Дива котка (Felis silvestris)

Територията на разпространение на дивата котка обхваща Европа, Средния изток, Централна и Южна Азия. У нас се среща, както в…

Continue Reading