Птици

Яребица (Perdix perdix L.)

Видът е повсеместно разпространен в Европа без най-северните райони на Скандинавския полуостров, в Русия и част от Азия. Гнезди от…

Continue Reading

Планински кеклик (Аlectoris graeca Meisner)

Планинският кеклик е Източносредиземноморски вид. Разпространението му обхваща о-в Сицилия, Апенинския полуостров, Северна Италия южните части на Швейцария, Германия, Австрия…

Continue Reading

Фиш (свирачка) (Anas penelope L.)

Видът е повсеместно разпространен в северните части на Европа и Азия. Зимува от Атлантическото крайбрежие в Западна Европа до Средиземноморието,…

Continue Reading