Справочник

Eлен лопатар (Dama dama)

Еленът лопатар произхожда от средиземноморските острови, откъдето е бил разселен по изкуствен начин в много европейски страни. У нас е…

Continue Reading

Сърна (Capreolus capreolus)

Сърната е разпространена в по-голямата част на Европа. Липсва в Ирландия, Исландия и Северна Скандинавия, както и в най-южните части…

Continue Reading

Дива свиня (Sus scrofa)

Дивата свиня се среща в Европа, Северна Африка, Мала, Средна и Централна Азия, като стига до някои японски острови. У…

Continue Reading

Муфлон (Ovis ammon)

Муфлонът обитава скалисти райони, гори и планини в Европа и Близкия Изток. В България е реинтродуциран, развива се отлично и…

Continue Reading

Кафява мечка (Ursus arctos)

Мечките обитават равнинните и планински гори (до 4000 m надморска височина) от тропическите райони до северните полярни морета. В нашата…

Continue Reading

Заек (Lepus europeus)

Заекът е разпространен повсеместно в Европа и Западна Азия. У нас се среща в цялата страна. Обитава обработваемите площи, пустеещите…

Continue Reading

Яребица (Perdix perdix L.)

Видът е повсеместно разпространен в Европа без най-северните райони на Скандинавския полуостров, в Русия и част от Азия. Гнезди от…

Continue Reading