Михалца (Lota lota)

mihalca

Михалцата е една от редките обитателки на Дунав и долните течения на вливащите се в него реки – Огоста, Вит, Искър, Янтра, Осъм. Рибата принадлежи към семейство трескови и е известна повече с руското си название налим. Тялото є е с удължена форма, странично сплескано в опашната част.

Главата е сплескана от горе на долу, зъбите са ситни и гъсти. Люспите са скрити в кожата под гъст слой слуз. Има две къси мустачета до ноздрите и един характерен за семейство трескови дълъг мустак под долната челюст. На дължина михалцата достига до 50–80 см, а на тегло до 15 кг. Храни се с животинска храна, а големите са типични хищници. Студенолюбива риба, която може да бъде хваната само през студени зимни и пролетни дни. Лови се най-често при подледен риболов или на дъно. Обикновено нагълтва дълбоко рибката за стръв и се самозасича. В днешно време инцидентно се хваща в Дунав, поради изключителната си рядкост е вписана в Червената книга на България.