Лихнус (Mesogobius batrachocephalus)

lihnus

Това е флагманът на нашите попчета. На дължина достига до внушителните 35–40 см, а на тегло до 600 грама. Този истински морски „владика“ предпочита пясъчно-каменистото дъно, но в близост до мидените полета. В реките навлиза много рядко. Основно се храни с миди и охлюви, но размерът на устата му е достатъчен и за дребни рибки – атерини, хамсии, попчета, барбуни.

Попчетата са основен риболовен обект за морските въдичари. Причината е в тяхната многобройност и лакомия. Ловят се НА ДЪНО със среден клас телескоп и по-здрава макара, която трябва да е в морско антикорозионна изпълнение, ако искаме да ни служи дълго. Другият вариант е обикновена евтина втулкова макара, която ще прежалим след един-два сезона. Монтажът е с две куки, като първата се връзва под тежестта, а другата на около 40 см над нея. Основното влакно, „майката“ на линията, както се казва по морето, може и да е по-дебело – 0,35, тъй като попчетата не се плашат от влакното. Поводите обаче не бива да са над 0,20. Куките са морски, бели от №7 до №4 и непременно с дълго стебло, защото попчетата се откачат много трудно от късите куки. Шпионка не се поставя, а за кълването се следи върхът на пръта. Едрите попчета почти 100-процентово се самозасичат, затова е нужно след вибрацията на върха само да ковнем рязко с китката за всеки случай. Съпротивата е изразена само в началото, когато попчето се опитва с един „скок“ да отърве кожата под някой камък или в някоя дупка. Ако това не стане, то си тръгва кротко „като поп“ към нас. В случай, че не сме следили зорко и рибата се е хванала, без да разберем, попчето може и да се е завряло в укритие. Тук вече с последователни опъвания на линията с пръта трябва да го извадим, но това невинаги става. Така че засичането след кълването си е важно. НА ПЛУВКА телескопът ни може и да е по-лек, а основното влакно на линията 0,25. Плувките трябва да са едри, защото линията се утежнява сериозно. Най-често се монтират подвижни плувки. Куките отново са две или повече от същите номера, като първата е под последната сачма, а другите като на чепаре – нагоре. На плувка попчетата кълват доста силно и дори дребните изцяло я потапят. Няма никакви проблеми със засичането, с което не бива да се изчаква, защото тогава рибата може да нагълта много навътре и откачането є ще отнеме много време. Стръвта е морски четинест червей, скарида, месо от мида, рапан или парченце филе от вече хваната риба. В по-хладните сезони попчетата се ловят без проблем и на торни и земни червеи. Попчетата са почти без рибен дъх и имат бяло крехко месо с отличен вкус за пържене. Бира, повече и по-охладена.